خرید و فروش زمین جنگلی در نوشهر

نوشهر/توسکا
کد: 37376
750 متر
بنا متر
زمین مسکونی
شهرک برند
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 35311
620 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
نوشهر/توسکا
کد: 35317
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/ریاست جمهوری
کد: 35463
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 37175
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/ملکار
کد: 34767
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/شمع جاران
کد: 25440
99300 متر
بنا متر
زمین باغی
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 25744
1000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 35055
3000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 30981
1000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 33740
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/علی آباد عسگرخان
کد: 37057
240 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/جاده سد خاکی آویدر
کد: 37014
1000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32109
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32701
500 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 34963
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 35049
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/پی کلا
کد: 25751
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/نخ شمال
کد: 31887
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/شهر نوشهر
کد: 34319
20000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32748
388 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 31663
2 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 31637
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
نوشهر/علوی کلا
کد: 32710
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 34048
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 31726
350 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 30149
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/چلک
کد: 29993
245 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32737
1000 متر
بنا متر
زمین باغی
غیرشهرکی
نوشهر/چلندر
کد: 30831
1200 متر
بنا متر
زمین باغی
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 34043
4000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 37007
254 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی