خرید ویلا در چمستانچمستان/اهودشت
کد: 37333
200 متر
بنا 140 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37325
260 متر
بنا 140 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 37326
200 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/رمشی
کد: 37314
260 متر
بنا 380 متر
ویلا دوبلکس
شهرک برند
چمستان/امیراباد
کد: 37268
230 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37253
300 متر
بنا 400 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
چمستان/سعادت آباد
کد: 37249
400 متر
بنا 450 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 37247
225 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/سنگینده
کد: 37246
208 متر
بنا 130 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37245
250 متر
بنا 160 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37240
220 متر
بنا 170 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37269
210 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37267
230 متر
بنا 155 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37237
150 متر
بنا 85 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37236
180 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/خطیب کلا
کد: 37239
160 متر
بنا 130 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/تسبیح کلا
کد: 37244
200 متر
بنا 85 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37242
200 متر
بنا 160 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/بهدشت
کد: 37238
130 متر
بنا 90 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/رمشی
کد: 37248
130 متر
بنا 80 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/آپادانا
کد: 22230
300 متر
بنا 140 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/اسپی کلا
کد: 37243
300 متر
بنا 270 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/سنگینده
کد: 37241
700 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37189
250 متر
بنا 120 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/امیراباد
کد: 37186
1000 متر
بنا 500 متر
ویلا تریپلکس
شهرک برند
چمستان/عبدل آباد
کد: 37169
180 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اسپی کلا
کد: 37168
250 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37166
160 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37167
250 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/تسبیح کلا
کد: 37165
120 متر
بنا 75 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/بریکلا
کد: 37164
515 متر
بنا 140 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37076
310 متر
بنا 130 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی