رویان/تاشکوه
کد: 37366
240 متر
بنا متر
زمین مجوز ساخت
جنگلی
رویان/شهر رویان
کد: 37318
440 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
رویان/تیرکده
کد: 37163
358 متر
بنا متر
زمین مسکونی
شهرک برند
رویان/حسن آباد
کد: 37183
443 متر
بنا متر
زمین مسکونی
شهرک برند
رویان/حسین آباد
کد: 37134
270 متر
بنا متر
زمین مجوز ساخت
جنگلی
رویان/منوچهرکلا
کد: 37115
700 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
رویان/شهر رویان
کد: 37102
500 متر
بنا متر
زمین مجوز ساخت
شهرک برند
رویان/یکتاسرا
کد: 27052
2000 متر
بنا متر
زمین باغی
شهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 31346
360 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 31557
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 31559
330 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 32706
420 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 32993
460 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
رویان/سیاه رود
کد: 22257
270 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی