خرید باغ ویلا در شمال


نوشهر/علی آباد عسگرخان
کد: 37421
925 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 37412
450 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
نوشهر/بنجکول
کد: 37403
700 متر
بنا 300 متر
ویلا همکف
ساحلی
نوشهر/خیابان افشین
کد: 37392
961 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/سیاه رود
کد: 37370
1000 متر
بنا 240 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
سیسنگان/ملاکلا
کد: 37350
620 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
نوشهر/چلندر
کد: 37349
450 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
جنگلی
رویان/یکتاسرا
کد: 37340
550 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/نارنج بن
کد: 32567
534 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/لتینگان
کد: 37306
1245 متر
بنا 80 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/انارور
کد: 37305
1000 متر
بنا 140 متر
ویلا همکف
ساحلی
نوشهر/چلندر
کد: 37293
1000 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
نوشهر/ملکار
کد: 37279
328 متر
بنا 80 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/چلک
کد: 37255
2000 متر
بنا 80 متر
ویلا همکف
جنگلی
سیسنگان/توسکاتک
کد: 28047
1000 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 37231
800 متر
بنا 90 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 37259
430 متر
بنا 70 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/ونوش
کد: 37260
380 متر
بنا 160 متر
ویلا همکف
ساحلی
نوشهر/سیاه رود
کد: 37192
400 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
سیسنگان/خضر تیره
کد: 37190
560 متر
بنا 150 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
رویان/شهر رویان
کد: 37179
320 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/نارنج بن
کد: 37178
300 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/روستای مزگاه
کد: 37154
320 متر
بنا 90 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/لتینگان
کد: 37089
1000 متر
بنا 250 متر
ویلا همکف
جنگلی
سیسنگان/پی کلا
کد: 37114
900 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 37109
900 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/خیابان افشین
کد: 37110
300 متر
بنا 140 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/توسکا
کد: 37080
600 متر
بنا 300 متر
ویلا تریپلکس
جنگلی
نوشهر/لتینگان
کد: 29743
1800 متر
بنا 400 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 29916
1500 متر
بنا 800 متر
ویلا دوبلکس
شهرک برند
نوشهر/لتینگان
کد: 30119
530 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
نوشهر/جاده سد خاکی آویدر
کد: 30259
620 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی