نوشهر/ونوش
کد: 37357
6000 متر
بنا 100 متر
4 طبقه به بالا
ساحلی
نوشهر/چلندر
کد: 37217
200 متر
بنا 80 متر
4 طبقه به بالا
جنگلی
نوشهر/دهخدا
کد: 37104
150 متر
بنا 150 متر
4 طبقه به بالا
جنگلی
نوشهر/قدرتی
کد: 37086
300 متر
بنا 200 متر
4 طبقه به بالا
جنگلی
نوشهر/شهر نوشهر
کد: 32871
300 متر
بنا 130 متر
4 طبقه به بالا
جنگلی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 2233
250 متر
بنا 195 متر
جنگلی