خرید ویلا در کهنه سرانوشهر/کهنه سرا
کد: 37322
750 متر
بنا 350 متر
ویلا تریپلکس
ساحلی
نوشهر/کهنه سرا
کد: 37275
188 متر
بنا 150 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
نوشهر/کهنه سرا
کد: 37194
180 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
نوشهر/کهنه سرا
کد: 37158
170 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
نوشهر/کهنه سرا
کد: 37004
250 متر
بنا 190 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
نوشهر/کهنه سرا
کد: 33958
204 متر
بنا 180 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/کهنه سرا
کد: 33368
250 متر
بنا 190 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
ویلارهن کامل ویلارهن کامل...
  • اجاره شده
  • ویژه
  • رهن کامل
نوشهر/کهنه سرا
کد: 37095
200 متر
بنا 140 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
نوشهر/کهنه سرا
کد: 33717
250 متر
بنا 170 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی