خرید ویلا در دارکلاچمستان/دارکلا
کد: 27186
300 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/دارکلا
کد: 25827
170 متر
بنا 85 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/دارکلا
کد: 30989
250 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/دارکلا
کد: 25823
250 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
شهرکی
چمستان/دارکلا
کد: 25834
250 متر
بنا 140 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/دارکلا
کد: 27193
320 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
چمستان/دارکلا
کد: 2704
260 متر
بنا 130 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/دارکلا
کد: 25779
205 متر
بنا 180 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
چمستان/دارکلا
کد: 22284
450 متر
بنا 90 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/دارکلا
کد: 25047
250 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی