سیسنگان/توسکاتک
کد: 37391
407 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/توسکاتک
کد: 37354
6500 متر
بنا متر
زمین باغی
جنگلی
سیسنگان/توسکاتک
کد: 37351
3000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/توسکاتک
کد: 37353
6000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/توسکاتک
کد: 37343
350 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 35311
620 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
سیسنگان/جاده شکارگاه
کد: 37290
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/توسکاتک
کد: 37155
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/توسکاتک
کد: 37131
345 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 37136
2170 متر
بنا متر
زمین مسکونی
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 37132
405 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/ملاکلا
کد: 37126
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 37127
315 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/پی کلا
کد: 37130
203 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 25744
1000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 35055
3000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 30981
1000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 33740
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 37100
200 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 37101
1000 متر
بنا متر
زمین مجوز ساخت
جنگلی
سیسنگان/پی کلا
کد: 37112
240 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32109
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32701
500 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 34963
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 35049
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/پی کلا
کد: 25751
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32748
388 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 31663
2 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 31637
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 34048
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 31757
2000 متر
بنا متر
ویلا همکف
ساحلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32737
1000 متر
بنا متر
زمین باغی
غیرشهرکی