خرید ویلا در سنگیندهچمستان/سنگینده
کد: 37246
208 متر
بنا 130 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/سنگینده
کد: 37241
700 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/سنگینده
کد: 22283
300 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/سنگینده
کد: 27192
300 متر
بنا 220 متر
ویلا تریپلکس
غیرشهرکی
چمستان/سنگینده
کد: 27531
400 متر
بنا 170 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی