خرید ویلا در بهدشتچمستان/بهدشت
کد: 37238
130 متر
بنا 90 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/بهدشت
کد: 37022
220 متر
بنا 110 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/بهدشت
کد: 22279
250 متر
بنا 180 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
چمستان/بهدشت
کد: 22278
200 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/بهدشت
کد: 31612
250 متر
بنا 100 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/بهدشت
کد: 27063
250 متر
بنا 120 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/بهدشت
کد: 27065
300 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
چمستان/بهدشت
کد: 25764
250 متر
بنا 130 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/بهدشت
کد: 29158
250 متر
بنا 145 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/بهدشت
کد: 2240
290 متر
بنا 120 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/بهدشت
کد: 25770
600 متر
بنا 140 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی