خرید ویلا در رمشیچمستان/رمشی
کد: 37314
260 متر
بنا 380 متر
ویلا دوبلکس
شهرک برند
چمستان/رمشی
کد: 37248
130 متر
بنا 80 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/رمشی
کد: 37059
300 متر
بنا 130 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/رمشی
کد: 25768
200 متر
بنا 90 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/رمشی
کد: 35415
260 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/رمشی
کد: 31611
250 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/رمشی
کد: 22264
270 متر
بنا 130 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/رمشی
کد: 22285
250 متر
بنا 160 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/رمشی
کد: 27202
250 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی