خرید ویلا در اهودشتچمستان/اهودشت
کد: 37333
200 متر
بنا 140 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37325
260 متر
بنا 140 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 37326
200 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37247
225 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37240
220 متر
بنا 170 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37189
250 متر
بنا 120 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 37058
200 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37045
200 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37044
850 متر
بنا 250 متر
ویلا همکف
شهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 37043
250 متر
بنا 140 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37002
200 متر
بنا 100 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 25830
270 متر
بنا 120 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 25780
280 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 19640
250 متر
بنا 160 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 37020
240 متر
بنا 140 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اهودشت
کد: 22281
150 متر
بنا 75 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 34690
200 متر
بنا 80 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 29468
250 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 28037
250 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 28043
150 متر
بنا 80 متر
غیرشهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 27064
250 متر
بنا 140 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 28943
400 متر
بنا 190 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
چمستان/اهودشت
کد: 2239
200 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی