نوشهر/ونوش
کد: 37426
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
نوشهر/وازیوار
کد: 37425
2000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/ونوش
کد: 37416
450 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 37400
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
نوشهر/چلک
کد: 37387
710 متر
بنا متر
زمین مسکونی
جنگلی
نوشهر/دهکده کتی
کد: 37386
650 متر
بنا متر
زمین مسکونی
ساحلی
نوشهر/توسکا
کد: 37381
300 متر
بنا متر
زمین مسکونی
جنگلی
نوشهر/توسکا
کد: 37376
750 متر
بنا متر
زمین مسکونی
شهرک برند
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 37382
240 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 37383
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/توسکا
کد: 37375
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 37371
600 متر
بنا متر
زمین مسکونی
شهرک برند
نوشهر/نخ شمال
کد: 37368
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/بنجکول
کد: 37367
400 متر
بنا متر
زمین مسکونی
جنگلی
نوشهر/وازیوار
کد: 37361
650 متر
بنا متر
زمین مجوز ساخت
شهرک برند
نوشهر/ونوش
کد: 37337
400 متر
بنا متر
زمین مجوز ساخت
جنگلی
نوشهر/چلندر
کد: 37335
264 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/ونوش
کد: 37336
1040 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
نوشهر/چلندر
کد: 37334
520 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/ریاست جمهوری
کد: 37328
210 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/ریاست جمهوری
کد: 37324
300 متر
بنا متر
زمین مسکونی
جنگلی
نوشهر/ریاست جمهوری
کد: 37327
546 متر
بنا متر
زمین مسکونی
شهرکی
نوشهر/ریاست جمهوری
کد: 37321
300 متر
بنا متر
زمین کشاورزی
جنگلی
نوشهر/توسکا
کد: 35317
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/انارور
کد: 37310
260 متر
بنا متر
زمین مسکونی
جنگلی
نوشهر/امیر رود
کد: 37301
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/علی آباد عسگرخان
کد: 37289
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/ملکار
کد: 37287
223 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/ریاست جمهوری
کد: 37292
180 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/جاده سد خاکی آویدر
کد: 37291
240 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/دهکده کتی
کد: 37285
650 متر
بنا متر
زمین مسکونی
شهرکی
نوشهر/ریاست جمهوری
کد: 37284
546 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی