خرید ویلا در بریکلاچمستان/بریکلا
کد: 37164
515 متر
بنا 140 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/بریکلا
کد: 37034
120 متر
بنا 85 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/بریکلا
کد: 25828
300 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
چمستان/بریکلا
کد: 2238
300 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/بریکلا
کد: 22287
200 متر
بنا 120 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/بریکلا
کد: 32988
270 متر
بنا 90 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/بریکلا
کد: 27530
250 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/بریکلا
کد: 29185
260 متر
بنا 140 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/بریکلا
کد: 25044
250 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
شهرکی