خرید ویلا در انادهچمستان/اناده
کد: 37245
250 متر
بنا 160 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37267
230 متر
بنا 155 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37166
160 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37167
250 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37076
310 متر
بنا 130 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37042
200 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 37021
200 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/اناده
کد: 122
260 متر
بنا 280 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
چمستان/اناده
کد: 22267
250 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/اناده
کد: 22271
300 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
چمستان/اناده
کد: 29942
270 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/اناده
کد: 30660
270 متر
بنا 120 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/اناده
کد: 29193
200 متر
بنا 90 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
چمستان/اناده
کد: 28039
300 متر
بنا 200 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
چمستان/اناده
کد: 25784
220 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
چمستان/اناده
کد: 22276
250 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی