رویان/تاشکوه
کد: 37224
200 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
آگهی های خرید و فروش ویلا در شمال شهر رویان خرید ویلا رویان...
  • ویژه
  • زیر قیمت بازار
رویان/شهر رویان
کد: 37227
200 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
جنگلی
رویان/شهر رویان
کد: 37223
290 متر
بنا 130 متر
ویلا همکف
جنگلی
رویان/شهر رویان
کد: 37209
217 متر
بنا 105 متر
ویلا همکف
جنگلی
خرید ویلا 275متری در شمال شهر رویان خرید ویلا...
  • لوکیشن عالی
رویان/شهر رویان
کد: 37208
275 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
رویان/تیرکده
کد: 37200
213 متر
بنا 330 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
خرید ویلا 404متری در رویان باغ چای خرید ویلا...
  • لوکیشن عالی
رویان/تیرکده
کد: 37185
404 متر
بنا 370 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
رویان/تاشکوه
کد: 37096
333 متر
بنا 280 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
رویان/منوچهرکلا
کد: 37078
380 متر
بنا 480 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
رویان/تاشکوه
کد: 36048
255 متر
بنا 300 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
رویان/منوچهرکلا
کد: 37003
560 متر
بنا 300 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
رویان/شهر رویان
کد: 25809
500 متر
بنا 550 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 25812
530 متر
بنا 400 متر
ویلا دوبلکس
شهرک برند
رویان/سیاه رود
کد: 25813
500 متر
بنا 400 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
رویان/شهر رویان
کد: 25816
500 متر
بنا 400 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
رویان/شهر رویان
کد: 32031
210 متر
بنا 170 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
رویان/شهر رویان
کد: 32807
200 متر
بنا 170 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
رویان/حسین آباد
کد: 25797
250 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 37013
375 متر
بنا 360 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 22255
380 متر
بنا 460 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 22258
350 متر
بنا 340 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 31450
300 متر
بنا 380 متر
ویلا دوبلکس
شهرک برند
رویان/شهر رویان
کد: 32677
205 متر
بنا 130 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
رویان/حسین آباد
کد: 35712
200 متر
بنا 90 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
رویان/یکتاسرا
کد: 22233
400 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
رویان/یکتاسرا
کد: 24999
600 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
رویان/حسن آباد
کد: 33384
230 متر
بنا 160 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
رویان/حسن آباد
کد: 33570
200 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
رویان/شهر رویان
کد: 34401
430 متر
بنا 400 متر
ویلا تریپلکس
شهرک برند
رویان/تیرکده
کد: 34654
260 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
رویان/تیرکده
کد: 34684
220 متر
بنا 180 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
رویان/حسن آباد
کد: 35114
271 متر
بنا 173 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی