خرید ویلا در امیرابادچمستان/امیراباد
کد: 37268
230 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37253
300 متر
بنا 400 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
چمستان/امیراباد
کد: 37269
210 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37237
150 متر
بنا 85 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37236
180 متر
بنا 120 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37242
200 متر
بنا 160 متر
ویلا نیم پیلوت
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37186
1000 متر
بنا 500 متر
ویلا تریپلکس
شهرک برند
چمستان/امیراباد
کد: 37060
350 متر
بنا 400 متر
ویلا تریپلکس
شهرک برند
چمستان/امیراباد
کد: 37040
220 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 37029
420 متر
بنا 500 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
چمستان/امیراباد
کد: 25824
342 متر
بنا 370 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
چمستان/امیراباد
کد: 22277
350 متر
بنا 360 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
چمستان/امیراباد
کد: 34641
300 متر
بنا 170 متر
ویلا همکف
شهرکی
چمستان/امیراباد
کد: 31599
350 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
چمستان/امیراباد
کد: 32058
300 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
چمستان/امیراباد
کد: 25766
400 متر
بنا 200 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی