نوشهر/توسکا
کد: 37073
750 متر
بنا متر
زمین مجوز ساخت
شهرک برند
نوشهر/توسکا
کد: 37056
1221 متر
بنا متر
زمین مسکونی
شهرک برند
نوشهر/توسکا
کد: 37055
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/توسکا
کد: 31726
350 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
نوشهر/توسکا
کد: 29564
230 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 34846
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 35153
950 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 35317
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 35596
236 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 30854
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
نوشهر/توسکا
کد: 31601
350 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 32300
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 32318
320 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 22250
1 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
نوشهر/توسکا
کد: 22251
1 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
نوشهر/توسکا
کد: 22274
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 25428
700 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 25758
700 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 29121
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 269
400 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 25420
230 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی