خرید ویلا لوکس در شمال

نوشهر/ونوش
کد: 37402
625 متر
بنا 750 متر
ویلا تریپلکس
شهرک برند
نوشهر/چلک
کد: 37315
350 متر
بنا 450 متر
ویلا تریپلکس
شهرک برند
نوشهر/چلک
کد: 22259
350 متر
بنا 350 متر
ویلا تریپلکس
ساحلی
نوشهر/چلندر
کد: 37282
500 متر
بنا 300 متر
ویلا دوبلکس
ساحلی
نوشهر/علی آباد عسگرخان
کد: 22238
330 متر
بنا 300 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/نجارده
کد: 37124
300 متر
بنا 380 متر
ویلا دوبلکس
جنگلی
نوشهر/توسکا
کد: 30193
260 متر
بنا 160 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/لتینگان
کد: 29743
1800 متر
بنا 400 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 29665
400 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 28851
750 متر
بنا 230 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
رویان/تاشکوه
کد: 36048
255 متر
بنا 300 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/فراشکلا
کد: 36070
200 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/درزیکلا
کد: 36008
750 متر
بنا 500 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
نوشهر/منوچهرکلا
کد: 36231
260 متر
بنا 400 متر
ویلا تریپلکس
غیرشهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 36182
500 متر
بنا 500 متر
ویلا تریپلکس
غیرشهرکی
نوشهر/انارور
کد: 141
305 متر
بنا 400 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/وازیوار
کد: 145
800 متر
بنا 450 متر
ویلا تریپلکس
ساحلی
رویان/شهر رویان
کد: 25809
500 متر
بنا 550 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
نوشهر/انارور
کد: 25810
300 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
چمستان/عبدل آباد
کد: 25811
330 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
رویان/سیاه رود
کد: 25812
530 متر
بنا 400 متر
ویلا دوبلکس
شهرک برند
رویان/سیاه رود
کد: 25813
500 متر
بنا 400 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
محمودآباد/شهر محمودآباد
کد: 32168
400 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 32520
300 متر
بنا 300 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 25762
350 متر
بنا 450 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
نوشهر/نخ شمال
کد: 25782
1060 متر
بنا 600 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
نوشهر/وازیوار
کد: 25788
250 متر
بنا 450 متر
4 طبقه به بالا
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 25792
400 متر
بنا 500 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
نوشهر/جاده شکارگاه
کد: 25794
650 متر
بنا 750 متر
ویلا تریپلکس
شهرک برند
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 25740
355 متر
بنا 300 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/چلک
کد: 25746
1195 متر
بنا 1000 متر
ویلا تریپلکس
غیرشهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 22241
400 متر
بنا 600 متر
ویلا تریپلکس
شهرک برند