خرید و فروش زمین در شمال

نوشهر/ونوش
کد: 37175
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/ملکار
کد: 34767
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/شمع جاران
کد: 25440
99300 متر
بنا متر
زمین باغی
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 25744
1000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 30981
1000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرک برند
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 33740
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/علی آباد عسگرخان
کد: 37057
240 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/جاده سد خاکی آویدر
کد: 37014
1000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 25448
240 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
سیسنگان/پی کلا
کد: 25751
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
نوشهر/شهر نوشهر
کد: 34319
20000 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32748
388 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 31663
2 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 32894
580 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 30149
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/چلک
کد: 29993
245 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 32737
1000 متر
بنا متر
زمین باغی
غیرشهرکی
نوشهر/چلندر
کد: 30831
1200 متر
بنا متر
زمین باغی
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 37007
254 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 29054
230 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/شهر نوشهر
کد: 22237
260 متر
بنا متر
زمین مسکونی
ساحلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 34504
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
ساحلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 34249
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
نوشهر/چلک
کد: 29762
245 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 29104
500 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/چلک
کد: 29067
300 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
جنگلی
سیسنگان/توسکاتک
کد: 27539
1200 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 29564
230 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/انارور
کد: 30519
280 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 30502
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی
نوشهر/علی آباد عسگرخان
کد: 30143
250 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
غیرشهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 34948
500 متر
بنا متر
زمین داخل بافت
شهرکی