خرید و فروش ویلا در شمال

رویان/سیاه رود
کد: 24608
500 متر
بنا 450 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
نوشهر/جاده سد خاکی آویدر
کد: 24728
400 متر
بنا 450 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 29034
300 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/چلک
کد: 22259
350 متر
بنا 350 متر
ویلا تریپلکس
ساحلی
سیسنگان/توسکاتک
کد: 28047
1000 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/علی آباد عسگرخان
کد: 22238
330 متر
بنا 300 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/انارور
کد: 37027
200 متر
بنا 140 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/توسکا
کد: 30193
260 متر
بنا 160 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 142
220 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
نوشهر/علی آباد عسگرخان
کد: 29621
200 متر
بنا 160 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/لتینگان
کد: 29743
1800 متر
بنا 400 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/صلاح الدین کلا
کد: 29916
1500 متر
بنا 800 متر
ویلا دوبلکس
شهرک برند
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 31298
650 متر
بنا 110 متر
ویلا همکف
جنگلی
رویان/حسین آباد
کد: 30798
330 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 29665
400 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 29101
2100 متر
بنا 600 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 28763
1117 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 28036
1117 متر
بنا 100 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 25443
1650 متر
بنا 1000 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 27559
560 متر
بنا 285 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 36019
230 متر
بنا 130 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
رویان/تاشکوه
کد: 36048
255 متر
بنا 300 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 36057
130 متر
بنا 110 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/فراشکلا
کد: 36070
200 متر
بنا 200 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/درزیکلا
کد: 36008
750 متر
بنا 500 متر
ویلا تریپلکس
شهرکی
نوشهر/چلک
کد: 37025
500 متر
بنا 370 متر
ویلا تریپلکس
جنگلی
نوشهر/منوچهرکلا
کد: 36231
260 متر
بنا 400 متر
ویلا تریپلکس
غیرشهرکی
نوشهر/ونوش
کد: 36182
500 متر
بنا 500 متر
ویلا تریپلکس
غیرشهرکی
نوشهر/انارور
کد: 141
305 متر
بنا 400 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
نوشهر/وازیوار
کد: 145
800 متر
بنا 450 متر
ویلا تریپلکس
ساحلی
سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 27180
600 متر
بنا 500 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
نوشهر/علوی کلا
کد: 27181
350 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی